Izbornik
Blog : Milanovićevo laganje u pokušaju
on 2013/1/2 13:36:57 (1598 reads)

Nakon što sam Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnio kaznenu prijavu protiv predsjednika Vlade Zorana Milanovića zbog, po mom mišljenju, kršenja Zakona o upravljanju državnom imovinom, on je na sjednici Vlade rekao, a to je ponovio i za „Novi list“ da bi to bilo „nesavjesno poslovanje u pokušaju“. Upotrijebio je on tom prilikom podosta drugih ocjena, imenica, pridjeva .... na moj račun ali neću se sada baviti tim bizarnostima.
Idemo na bit stvari.


Sredinom kolovoza mediji su prenijeli informaciju da je Vlada kojom predsjedava Zoran Milanović odlučila prodati Hrvatsku poštansku banku i Croatia osiguranje.
U ovoj državi postoji Zakon o upravljanju državnom imovinom u kojemu piše da državnom imovinom upravlja Vlada na temelju Strategije koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Pošto sam znao da Sabor nije donio Strategiju o upravljanju državnom imovinom smatrao sam potrebnim da se sazove izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora (izvanredno stoga što po Ustavu svako zasjedanje Sabora između 15.7 i 15.9. definirano kao izvanredno).
U tom sam smislu, sukladnu Poslovniku Hrvatskog sabora od tada obnašatelja dužnosti predsjednika Sabora Josipa Leke zatražio konzultacije predsjednika Klubova zastupnika.
Kolega Leko na taj moj službeni zahtjev nije odgovorio ali je javno izjavio da Vlada nije donijela ni jednu odluku o upravljanju državnom imovinom te stoga neće sazvati konzultacije.
Dokumenti koje sam naknadno pribavio i ovdje ih objavljujem dokazuju da je Vlada još 20. lipnja 2012. donijela odluku o privatizaciji HPB-a

Da bi o ovoj značajnoj temi otvorili saborsku raspravu još 30. kolovoza 2012. u proceduru smo uputili prijedlog zaključaka o upravljanju državnom imovinom. Rasprava o tom dokumentu još nije otvorena! Taj prijedlog možete naći na ovom linku http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=49672

Na aktualnom prijepodnevu u rujnu 2012. zastupnik Nikola Vuljanić predsjedniku Vlade postavio je jasno i direktno pitanje o Strategiji upravljanja državnom imovinom. Odgovor je bio isto tako jasan i nedvosmislen: Strategiju nemamo niti ćemo je imati ali će Vlada i dalje državnu imovinu prodavati.

I sada slijede prave vratolomije. Na moje pisano zastupničko pitanje o prodaju HPB-a ministar financija mi odgovara da je Vlada donijela odluku o prodaji HPB-a! Nakon podnošenja kaznene prijave (na dan što sam to javno objavio) iz Vlade dolazi dodatno pojašnjenje https://www.dropbox.com/sh/fiszaftw28d ... a%20o%20prodaji%20HPB.pdf

Dakle nisu odlučili prodati nego su odlučili da će odlučiti prodati!

A što su zapravo odlučili? Evo odluke:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2012. godine donijela

ODLUKU

o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d.

I.
Radi potreba prodaje vlasničkog udjela Republike Hrvatske u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. provest će se odabir savjetnika za privatizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. kroz postupak javnog nadmetanja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011).

II.
Zadužuje se Ministarstvo financija za provedbu točke I. ove Odluke, te je dužno u roku 30 dana od dana donošenje ove Odluke izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o tijeku postupka i poduzetim aktivnostima u vezi provedbe ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 450-02/12-01/03
Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 20. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

RH je dioničar u HPB-u od 51,46 % u temeljnom kapitalu društva (nominalna vrijednost ukupnog temeljnog kapitala/ukupnog iznosa članskih uloga 966.640.400,00 kuna).

Namjera Republike Hrvatske je prodaja naznačenog vlasničkog udjela države do 51,46% udjela u kapitalu banke te odgovarajuća dokapitalizacija banke kroz novu emisiju dionica, putem javne ponude ili privatnim plasmanom.

Razlozi ovakve Odluke Vlade su, pored već prije navedene Odluke o prodaji vlasničkog udjela RH, svakako velika zavisnost HPB-a o dopunskom kapitalu i njegova iznimno visoka cijena, ali prije svega okolnost da strateško pitanje kapitala HPB d.d. nije riješeno ni nakon dokapitalizacija koje je banka provela u ranijim razdobljima.

Pri tome, treba naglasiti kako će smanjenje dopunskog kapitala po osnovi istjecanja hibridnih instrumenata iz obračuna dopunskog kapitala i rast izloženosti, tj. rizikom ponderirane aktive obostrano smanjivati stopu kapitalne adekvatnosti. Slijedom toga, HPB će najkasnije u prvom dijelu 2013. godine, ponovno dotaknuti zakonski minimum od 12% omjera kapitalne adekvatnosti. Štoviše, u scenariju brzog rasta (14% prosječno godišnje), HPB bi se mogla približiti minimumu kapitalne adekvatnosti već u tijeku 2012. godine ili za otprilike godinu dana.

Uz naprijed navedene probleme, treba istaknuti i bitnu činjenicu da HPB samostalno ne može pronaći kvalitetan izlaz iz sadašnje faze stabilizacije i konsolidacije poslovanja bez pronalaska definitivnog rješenja problema kapitala, a pod čime se smatra vlasnička struktura zainteresiranih i kapitalno potentnih vlasnika koji su u stanju brzo reagirati na prijedloge uprave tako što će biti u mogućnosti osigurati kapital potreban za razvoj banke te na druge načine (npr. olakšanim pristupom drugim financijskim međunarodnim tržištima dugoročnih izvora) doprinositi razvoju HPB-a.

Radi potreba provedbe gore navedenog procesa, a po uzoru na prijašnje uspješno provedene privatizacije banaka u RH, nalazi se potrebnim u ovoj fazi procesa odabrati pouzdanog savjetnika za privatizaciju čiji će osnovni zadatak biti savjetovanje RH u vezi sa privatizacijom HPB-a, a posebice procjena tržišta i istraživanje potencijalne prednosti javne ponude ili privatnog plasmana, te u slučaju preporuke za privatni plasman imenovanje potencijalnih strateških investitora za dokapitalizaciju i kupnju dionica ili udjela, ali i priprema samog plana prodaje i dokapitalizacije koji će uključiti sve elemente prema uvjetima angažiranja.

Ministarstvo financija se temeljem ove Odluke zadužuje na provedbu cjelokupnog izbora savjetnika za postupak privatizacije HPB-a i to kroz proces javnog nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave radi nabave predmetnih usluga savjetnika za privatizaciju, kao i samog provođenja gore opisanog postupka prodaje vlasničkog udjela RH, odnosno privatizacije dokapitalizacije i dokapitalizacije HPB-a.

****

Tako je dakle odlučila Vlada.
A što piše u zakonu o upravljanju državnom imovinom?

III. DOKUMENTI UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
Članak 8.
(1) Dokumenti upravljanja državnom imovinom su Strategija, Plan upravljanja i Izvješće o provedbi Plana upravljanja.
(2) Dokumenti upravljanja državnom imovinom objavljuju se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije, osim Izvješća o provedbi Plana upravljanja koji se objavljuje samo na internetskim stranicama Agencije.
Strategija upravljanja državnom imovinom
Članak 9.
(1) Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja državnom imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese Republike Hrvatske.
(2) Strategiju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine.
(3) Nacrt prijedloga Strategije utvrđuje Agencija u suradnji s nadležnim ministarstvima.
Plan upravljanja državnom imovinom
Članak 10.
(1) Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja državnom imovinom, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije.
(2) Plan upravljanja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Agencije za razdoblje od godine dana, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja
Članak 11.
(1) Agencija je dužna do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske Izvješće o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu.
(2) Izvješće o provedbi Plana upravljanja Vlada Republike Hrvatske dostavlja Hrvatskom saboru na usvajanje.
***
Sada sami ocijenite smije li Vlada mimo Sabora odlučivati o prodaju državne imovine. I radi li se ovdje o nesavjesnom poslovanju i krašenju zakona u pokušaju ili u izvršenju. I za kraj samo jedno pitanje predsjedniku Vlade: a što ako Sabor , ako na raspravu i usvajanje dobije Strategiju prije nego HPB prodate, odluči da se neće prodati ni HPB ni Croatia osiguranje? Uz napomenu da će „savjetnike“ odabrane po natječajima trebati platiti.
Na početku mandata svaki zastupnik prisegne:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.«
Ako predsjednik Vlade ne drži do prisege koju je dao, ja do svoje držim. Nakon što četiri mjeseca u Saboru nismo uspjeli zaustaviti rasprodaju državne imovine mimo Zakona, kaznena prijava i eventualna intervencija Državnog odvjetništva bila je jedina mogućnost.